A grafológia alapjai
Írásjelek
Jelentésük

pozitív
negatív

A girland:

A girlanról:

közvetlenség, odaadás, alkalmazkodás, nyitottság tolerancia, befogadóképesség, diplomáciai érzék befolyásolhatóság, hiszékenység, kényelemszeretet, locsogás, engedékenység, megalkuvás

Az árkád:

Az árkádról:

zárkózott, elővigyázatos, meggondolt, óvatos konzervatív, távolságtartó, gondoskodó számító, bizamlatlan, önelégült, határozatlan, fukar

A szög:

A szögről:

erkölcsösség, határozottság, tántoríthatatlanság, kötelességtudás, világos szándok, következetesség önfejűség, makacs ragaszkodás bizonyos elvekhez, keménység, hidegség, ingerült, civakodó, türelmetlen, nyers

A fonal:

A fonalról:

sokoldalú, megértő, tájékozott, alkalmazkodó mozgékony, diplomatikus tartásnélküli, szétszórt, kitérő, megbízhatatlan, jellemtelen, idegileg labilis

Az írás dölése:

A írás döléséről:

Jobbra döl:
temperamentumos, lelkes, kifelé foduló, szenvedélyes, gyenge önuralmú ingatag, zabolátlan, meggondolatlan, nyughatatlan, könnyelmű, heves, gátlástalan, könnyen befolyásolható
Álló:
megfontolt, józan, uralkodik érzelmein, mértékletes, jó szervező, öntudatos, tartozkodó, türelmes aggályos, hideg, barátságtalan, bizalmatlan, türelmetlen, gátlásos, akadékoskodó, kicsinyes, önző
Balra döl:
önfegyelem, befeléfordulás, erős értelmi kontroll megközelíthetelen, gőgös, öntelt, elutasító
Változó írásfekvés:
nincs pozitív értékelése ellentmondásosság, bizonytalanság, határozatlanság, esetleg neuraszténia

Az írás nagysága:

Az írás nagyságáról:

Egy írást, ha középzónás betűi (pl. "a", "c", "m", "i") a szótestben, ha 3 millimétert meghaladják, nagynak mondhatjuk.Ha ugyanezek a betűk 5 milliméteresek vagy nagyobbak, már nagyon nagy írásról beszélünk. A nagyméretű írásból optimizmusra, dunamizmusra következtethetünk.Tiszteletet elváró, önmagát megmutatni akaró magatartásra utal.
A megnövekedett felső zóna: szellemi dolgok iránti érdeklödés, intellektuálsi ambíció.
A megnövekedett alsó zóna: anyagi világ iránti érdeklődés, erős ösztönök, melyek tudatlanságból táplálkoznak. A művészhajlamú emberek írásának alsó szárai gyakorta finom rajzolatúak.
Értelmiségiek írása gyakran kisbetűs.Ezek az emberek tisztelik a személyiség szuverenitását, távol állnak a szinpadias viselkedéstől.

A balsodrasu írás:A balsodrású írásról:

Gyakran felcserélik a balra dőlő írással.A balra dőlő írás fekvésre vonatkozik, a ténylegesen elképzelt, vagy meglévő sorhoz képest, a sodrás viszont a mozgás írányát jelenti. A sodrásban a befelé forultság (bal irányú) vagy kifelé fordultság (jobb irányú) fejeződik ki.A balodrású írás gazdájának nehezére esik a környezetével kapcsoltaos feszültségeket elviselnie és megküzdenie azokkal.
Értékelése attól függ, hogy az író stabil személyiségű-e.Ha az, akkor az írásában megfontoltság, kiegyensúlyozottság látható. Ha inkább gyönge, akkor gátlástalanságot sejtet, esetleg képzelt beteggel állunk szemben.
Balsodrású alsó szárak:
- jellegzetes szögletes "g"-hurkok: ösztönéletre utal, egyoldalú szexuális fantáziavilág.
- erős nyomású: jó realításérzék, materiális gondolkodás, erős birtoklási vágy, tulzó takarékosság.

Kötésmódok: Közepes kötöttség: Hosszabb szavaknál kb. 4 összekötött betű. Ha ennél kevesebb, akkor gyengén kötött Ha minden betű önálló: kötetlen. Lehet túlzottan kötött
A betűk összepakcsolása a gondolkodás lélegzetvétele.
 • mérsékelten kötött írás: logikus gondolkodás és cselekvés, szellemi mozgékonyság, kreativitás
 • szabályos összekötés: önállótlanság, félénkség, bátortalanaság
 • túlzottan kötött, jobbsodrású: felületes gondolkodás, gátlástalanul hangoskodó
 • kötetlen: alkalmazkodási zavarokra utalhat, másrészről analitikus gondolkodás jellemzője, teoretikus elmék írásmódja, akik könnyen szem elől tévesztik a való világot

A szárak hosszúsága:
 • Ha a felső szárak a normális határon túlnyúlnak, mintha lábujjhegyre állnának: írója folytonosan még magassabra tör. A felső szárak hangsúlyozása a szellemi értékre utal.Az író kevéssé fogékony a kézzelfogható valóság iránt.
 • Az alsó szárak a begyökeredés képét nyújtják.Az író "két lábbal áll a földön". Jobbára józan, pénzügyi biztonságot sosem téveszti szem elöl.

   Ezek a jellemzők csak akkor értelmezhetők nagy biztonsággal, ha az írás más ismertetőjegyei nem mondanak ellent.

Széles írás, szűk írás: Van egy norma, ami a betűk vítszintes és függöleges kiterjedésének arányát határozza meg.
 • Szélessávú, túlzó írásmód: pozitív életfelfogás, magabiztosság, optimizmus, spontaneitás, nagy képzelőerő, vállalkozó szellemű. Ha ez a széles írás alacsony színvonalú: fontoskodó, bizonytalan, könnyelmű.
 • Szűk írásmód: gátlásosság, görcsösség
  - Ha szöges: félénk, megkeseredett, végsőkig bizalmatlan, mindenkit megkritizáló
  - Ha álló: intelligens, de lovagol a szavakon, végsőkig köti az ebet a karóhoz
  - Ha magasak a betűk: fennhéjázó büszkeség
  - Éles vonalakkal: rosszindulat, elkendözött agresszivítás

Az ékezetek: Kicsik, mégis sokat elárulnak.
 • Pontossan elhelyezett ékezet: alaposság, rendszeretet, valóságérzék - de csakis jó minőségű, kifejező írás esetén.Ha gyenge minőségű az írás, lassú gondolkodásra, sablonosságra utal a precízen elhelyezett ékezet.
 • Magasra helyzetett ékezet:
  - Gyenge írásnyomással: rajongó típusú ember, könnyen átadja magát az illúzióknak
  - Erős írásnyomással: aktív és törekvő, de nem az illúziókat kergeti
 • Alacsonyan ülő ékezetek:
  - Gyenge írásnyomással: érzékenység, kishtűség
  - Erős írásnyomással: realitás, szőrszálhasogatás
 • Előre küldött ékezetek:
  - Jó minőségű írás esetén: gyors gondolkodású, eleven
  - Gyenge minőségű írás esetén: megbízhatatlan, felületes
 • Hátra maradozott ékezetek: sokszor túl sokáig töprengenek, határozatlanok, reakcióikban tartózkodóbbak
 • Elhagyott ékezetek:
  - Gyakori hiány: belső beállítottság, pontatlanság
  - Szorványosan: megbízhatatlanság, csökkent koncentráció
 • Ha a párhuzamos ékezeti vonalkák meghosszabbodnak: agresszív szellem és ösztönök, vagy ártatlan feltűnési szándék